Grafomotorika

 

Termínem grafomotorika označujeme tu část jemné motoriky a psychických funkcí, které potřebujeme při kreslení a psaní a jejíž stupeň vývoje významnou měrou poznamenává kresbu a písemný projev. Z psychických funkcí jsou to především: rozumové předpoklady, zrakové vnímání, senzomotorická koordinace, prostorové vnímání, volní úsilí a pozornost.

Ve spolupráci s PPP (pedagogicko psychologická poradna), byla vytvořena Metodika grafomotorických cičení pro 1. stupeň ZŠ, která je zaměřená na cviky, které dítě na psaní teprve připravují. Dítě by mělo mít uvolněnou nejen ruku, ale i celou paži. Důležitým předpokladem je i pohybová paměť tzn. zapamatování, napodobení pohybu a automatizace pohybů. Dále motorická koordinace, která zahrnuje koordinaci pohybu levá ruka – pravá ruka, levá noha – pravá noha. Tato křížová cvičení využívá PPP, ale i my a slouží k odstranění grafomotorických obtíží, zejména pak k podpoře hemisférové kooperace. V neposlední řadě u dětí rozvíjíme senzomotorickou koordinaci (propojení vnímání s pohybem) a percepčně-kognitivní dovednosti (orientace na ploše a v prostoru, vnímání a reprodukce rytmu).

V našem kroužku využíváme kombinace pohybových her a grafomotorických cvičení. Tato metoda se nám osvědčuje zejména u hyperaktivních dětí, které mají nemalé problémy s udržením pozornosti.

 

Pracovní listy ke stažení:

 

Pracovní list - osmička.docx
Pracovní list - ovál.docx