Naše činnost

 

Cílem kroužku pohybových her je:

 • rozvoj pohybových schopností a následně dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • koordinace ruky a oka (vizuomotoriky)
 • rozvoj fyzické kondice
 • podporovat tělesnou i duševní zdatnost
 • uvědomit si vlastní tělo
 • osvojit funkce pohybového aparátu (zahřátí organismu, správné dýchání při pohybu, význam strečinku)
 • sladit pohyb s hudbou
 • upevnit si poznatky a návyky k podpoře zdraví (prevence proti nemoci, úrazu, stresu)
 • uvědomit si význam pohybu jako součásti zdravého životního stylu
 • využívat všech smyslů
 • poznávat a spoluvytvářet pravidla chování a při sportu (fair play)
 • rozvoj samostatnosti  a schopnost plnit úkoly
 • získávat interaktivní, kooperativní a komunikační dovednosti
 • rozvoj sebe sama (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 

Nabízené činnosti:

 • lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, přeskoky, poskoky, lezení, šplhání, plazení
 • pohybové činnosti se změnou polohy těla na místě a gymnastické prvky
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, náčiním a cvičebním nářadím
 • zdravotní cvičení (uvolňovací, posilovací a protahovací cvičení, základy jógy)
 • dechová a relaxační cvičení
 • správné dýchání při pohybu (sladit pohyb a dech)
 • zařazovat cvičení bosky pro posílení a aktivování svalů nožní klenby
 • hudebně pohybové aktivity (tancování)
 • aktivity podporující radost, zábavu a  vyvolají spokojené pocity z pohybu a při něm
 • dramatizace (vyjádření pomocí pohybu nálady, sporty, zvířata či celé děje)
 • smyslové a psychomotorické hry (posílení všech smyslů, vnímání a pozornosti, prožitku)
 • grafomotorické cvičení na uvolnění kloubů ruky
 • cviky na posílení a rozvoj obou mozkových hemisfér (křížová cvičení)
 • sociální a interaktivní hry (komunitní kruh, získávání sociálních kompetencí)
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách (kolektivní hry,  řešení úkolu)

 

Co by dítě mělo dokázat :

 • správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové schopnosti a dovednosti
 • prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu a pohyb v různém prostředí ( překážkové dráhy pohyb ve skupině)
 • koordinace pohybu, napodobit pohyb podle vzoru, přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat jemnou motoriku ruky (zacházet s předměty a pomůckami), koordinace ruky a oka
 • ovládat dechové svalstvo, sladit dýchání s pohybem a se zpěvem, ústním projevem
 • vnímat rytmus, pohybovat se v rytmu hudby, zpěvu
 • prožívat radost z pohybu a umět ji vyjádřit
 • vědomě využívat všech smyslů (zraková a sluchová percepce, vnímat hmatem)
 • rozvoj postřehu, pozornosti a koncentrace
 • uvědomit si své možnosti i limity (své silné a slabé stránky)
 • přijímat pozitivní hodnocení, ale i svůj neúspěch a vyrovnat se s ním (umět prohrávat)
 • dodržovat pravidla chování a při hře se chovat „ sportovně“
 • schopnost odloučit se na určitou dobu od  rodičů a blízkých, a být aktivní i bez jejich opory